ผู้อำนวยการส่วนวางแผนฯ
ปฏิทินกิจกรรม
หลักสูตรอบรม
หลักสูตรและกำหนดการ
หลักสูตรทั้งหมด
ประกาศและระเบียบ
  • ประกาศ การแบ่งส่วนงาน 2556 ราชกิจจานุเบกษา
  • การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2556 ภายใน
  • อัตราค่าบำรุงการใช้อาคารและสถานที่ มจร อยุธยา พ.ศ. 2552
  • ข้อบังคับ กองทุนวิปัสสนาธุระ 2546
  • ดูประกาศและระเบียบทั้งหมด
    คู่มือกิจกรรมส่วนวางแผนฯ
  • คู่มือพระธรรมวิทยากร กรมการศาสนา
  • แบบรายงานการปฏิบัติงานของหัวหน้าทดลองปฏิบัติงานและพระวิทยากรทดลองปฏิบัติงาน
  • คู่มือการประกันคุณภาพ สถาบันวิปัสสนาธุระ 2559
  • รวมเอกสารประกันคุณภาพ 60
  • ดูคู่มือกิจกรรมทั้งหมด
    ทำเนียบพระวิทยากร/พุทธอาสา
  • ทำเนียบพระวิทยากร
  • พุทธอาสาสมัคร
  • ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรม
  • วัดอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  • ศูนย์ปฏิบัติธรรมสหปฏิบัติอารยาภิวัทธ์ เขื่อนกระเสียว
  • มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
  • ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
  • วัดทิพย์สุคนธาราม อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
  • ค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
  • วัดนครหลวง ต.นครหลวง อ.นครหลวง
  • วัดสิงห์สุทธาวาส ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
  • สถิติเว็บไซต์
    ออนไลน์ 2 คน
    วันนี้ 10 คน
    เมื่อวานนี้ 16 คน
    เดือนนี้ 387 คน
    เดือนที่ผ่านมา 579 คน
    ทั้งหมด 14,950 คน
    เริ่มนับวันที่ 9 ธันวาคม 2558
    Facebook ส่วนวางแผนฯ
    การประกันคุณภาพ
    แบบสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการของชุมชนเป้าหมาย
    : Download? ()
    : Download? ()
    : Download? (4 kb)
    : Download? (4 kb)
    : Download? (4 kb)
    ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
    โทร. 0 3524 8008
    E-mail: charnb008@gmail.com, ch_koki@hotmail.com, happiness2009@hotmail.com