ผู้อำนวยการส่วนวางแผนฯ
ปฏิทินกิจกรรม
หลักสูตรอบรม
หลักสูตรและกำหนดการ
หลักสูตรทั้งหมด
ประกาศและระเบียบ
 • ประกาศ การแบ่งส่วนงาน 2556 ราชกิจจานุเบกษา
 • การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2556 ภายใน
 • อัตราค่าบำรุงการใช้อาคารและสถานที่ มจร อยุธยา พ.ศ. 2552
 • ข้อบังคับ กองทุนวิปัสสนาธุระ 2546
 • ดูประกาศและระเบียบทั้งหมด
  คู่มือกิจกรรมส่วนวางแผนฯ
 • คู่มือพระธรรมวิทยากร กรมการศาสนา
 • แบบรายงานการปฏิบัติงานของหัวหน้าทดลองปฏิบัติงานและพระวิทยากรทดลองปฏิบัติงาน
 • คู่มือการประกันคุณภาพ สถาบันวิปัสสนาธุระ 2559
 • รวมเอกสารประกันคุณภาพ 60
 • ดูคู่มือกิจกรรมทั้งหมด
  ทำเนียบพระวิทยากร/พุทธอาสา
 • ทำเนียบพระวิทยากร
 • พุทธอาสาสมัคร
 • ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรม
 • วัดอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ศูนย์ปฏิบัติธรรมสหปฏิบัติอารยาภิวัทธ์ เขื่อนกระเสียว
 • มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
 • ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
 • วัดทิพย์สุคนธาราม อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
 • ค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
 • วัดนครหลวง ต.นครหลวง อ.นครหลวง
 • วัดสิงห์สุทธาวาส ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
 • สถิติเว็บไซต์
  ออนไลน์ 1 คน
  วันนี้ 10 คน
  เมื่อวานนี้ 19 คน
  เดือนนี้ 268 คน
  เดือนที่ผ่านมา 543 คน
  ทั้งหมด 15,374 คน
  เริ่มนับวันที่ 9 ธันวาคม 2558
  Facebook ส่วนวางแผนฯ

  ภาระงานของส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย
  ---------------------------------------------------------------------------
           ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ  มีหน้าที่และ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิจัยและพัฒนา งานวิจัยวิปัสสนาจารย์ และงานบริการฝึกอบรม และ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
        •งานวิจัยและพัฒนา งานวิจัยวิปัสสนาจารย์ และ
        •งานบริการฝึกอบรม และ
        •ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   โดยได้แบ่งส่วนงานออกเป็น ๒ ส่วน คือ
  ๑.กลุ่มงานวางแผน วิจัยและพัฒนา
        •ปฏิบัติงานด้านการวิจัย
        •ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนารูปแบบและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
        •ติดตาม ประเมินผล และวางแผนพัฒนาสร้างองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
        •ประสานเครือข่ายด้านคุณธรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
       •ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ และ
       •ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   
  ๒.กลุ่มงานบริการฝึกอบรม
       •ปฏิบัติงานบริการหลักสูตรการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และการฝึกอบรมคุณธรรม แก่เยาวชน ประชาชนทั่วไป
       •ผลิตหลักสูตรการอบรมที่เหมาะสม
       •จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ
      •สรุปรายงาน ประเมินผลการฝึกอบรม และ
       •ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   
  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  • การฝึกอบรมคุณธรรม
  • การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
  • ฝึกอบรมพระธรรมวิทยากร
  • ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ
  • พัฒนาพุทธอาสา
  • สร้างเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติธรรมและฝึกอบรมคุณธรรม
  • งานวิจัย

  ติดต่อประสานงาน

  ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
  สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  The planning and development training Division
  Mahachulalongkornrajavidyalaya University
  79 ม. 1 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
  โทร. 035-248008  www.kaiwaisai.com


   

  การประชุมวิสาขะโลก พ.ศ.๒๕๖๑
  กำหนดการ https://www.vesak.org/program
  ประเทศไทยจัดวิสาขโลก ครั้งที่ 15 เชิดชูกษัตริย์นักพัฒนา
  มจร .รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
  ไทยเป็นเจ้าภาพวิสาขบูชาโลกปี ๕๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ๘๔ พรรษา
  เมื่อวันที่ ๓-๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ มหาจุฬาฯ วังน้อย: ศาสตราจารย์ ดร. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  ทั้งหมด
 • กำหนดการอบรมพระวิทยากร รุ่นที่ ๑๑
 • ประกาศรายชื่อผุ้เข้าอบรมพระวิทยากร รุ่นที่ ๑๑
 • ขั้นตอนการจองค่าย
 • ศึกษากระบวนการฝึกอบรมบุคลากรทางพระพุทธศาสนาของ พระโพธิญาณเถระ ( ชา สุภทฺโท)
 • หลักสูตรค่ายคุณธรรมที่เปิดบริการ
 • ทั้งหมด
  ทั้งหมด
  โครงการ
  อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล
  ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ
  อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล
  แบบฟอร์ม
  อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล
  ค่ายวัยใส Chanel
  ค่ายวัยใส วพบ พระพุทธบาท
  พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ค่ายวัยใส มจร +คุณหณิงวรรณิศร
  ประมวลภาพค่ายวัยใสภาค ๑
  ค่ายวัยใส มจร.วังน้อย1 ฝ่ายบริการฝึกอบรม มจร.
  ทั้งหมด
  วิถีพุทธ Chanel
  รางวัลเหรียญทอง โครงงานคุณธรรม โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา
  นำเสนอวิถีพุทธโรงเรียนบ้านอู่ตะเภา
  นำเสนอโรงเรียนวิถีพุทธ
  ทั้งหมด
  วิปัสสนาไทย Chanel
  พิธีมอบวุฒิบัตร โครงการสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ ปี 2559
  พระราชสิทธิมุนี วิ "โอวาทเปิดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน"
  พระราชสิทธิมุนี วิ "ตอบปัญหาธรรม"
  พระราชสิทธิมุนี วิ. พิธีปิดอบรมวิปัสสนาจารย์ภาคภาษาอังกฤษ ปี 2560
  ทั้งหมด
  ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
  โทร. 0 3524 8008
  E-mail: charnb008@gmail.com, ch_koki@hotmail.com, happiness2009@hotmail.com