วันที่ปฏิบัติธรรม หลักสูตร สำหรับ รับ สมัครล่าสุด
( 23/09/2561)
21/09/2561 ถึง 23/09/2561
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔ /๒๕๖๑
เป็นหลักสูตรสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ให้ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของสติปัฏฐาน ๔
ปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 150 89 คน
(รับได้อีก 61)
12/10/2561 ถึง 16/10/2561
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙)
ประชาชนทั่วไป 150 12 คน
(รับได้อีก 138)
19/10/2561 ถึง 23/10/2561
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (วันปิยมหาราช)
ประชาชนทั่วไป 150 1 คน
(รับได้อีก 149)
09/11/2561 ถึง 11/11/2561
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
ประชาชนทั่วไป 150 6 คน
(รับได้อีก 144)
23/11/2561 ถึง 25/11/2561
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
ประชาชนทั่วไป 150 3 คน
(รับได้อีก 147)
01/12/2561 ถึง 07/12/2561
(7 วัน 6คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ (วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๙)
ประชาชนทั่วไป 150 2 คน
(รับได้อีก 148)
30/12/2561 ถึง 01/01/2562
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ (เทศกาลปีใหม่)
ประชาชนทั่วไป 150 0 คน
(รับได้อีก 150)
11/01/2562 ถึง 15/01/2562
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
ประชาชนทั่วไป 150 0 คน
(รับได้อีก 150)
25/01/2562 ถึง 27/01/2562
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
ประชาชนทั่วไป 150 0 คน
(รับได้อีก 150)
01/02/2562 ถึง 03/02/2562
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
ประชาชนทั่วไป 150 0 คน
(รับได้อีก 150)
15/02/2562 ถึง 19/02/2562
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ (วันมาฆบูชา)
ประชาชนทั่วไป 150 0 คน
(รับได้อีก 150)
01/03/2562 ถึง 03/03/2562
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
ประชาชนทั่วไป 150 0 คน
(รับได้อีก 150)
22/03/2562 ถึง 26/03/2562
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒
ประชาชนทั่วไป 150 0 คน
(รับได้อีก 150)
05/04/2562 ถึง 07/04/2562
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒
ประชาชนทั่วไป 150 0 คน
(รับได้อีก 150)
19/04/2562 ถึง 23/04/2562
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒
ประชาชนทั่วไป 150 0 คน
(รับได้อีก 150)
03/05/2562 ถึง 05/05/2562
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒
ประชาชนทั่วไป 150 0 คน
(รับได้อีก 150)
24/05/2562 ถึง 28/05/2562
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ (วันวิสาขบูชา)
ประชาชนทั่วไป 150 0 คน
(รับได้อีก 150)
07/06/2562 ถึง 09/06/2562
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒
ประชาชนทั่วไป 150 0 คน
(รับได้อีก 150)
21/06/2562 ถึง 25/06/2562
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒
ประชาชนทั่วไป 150 0 คน
(รับได้อีก 150)
05/07/2562 ถึง 07/07/2562
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ (วันอาสาฬหบูชา)
ประชาชนทั่วไป 150 0 คน
(รับได้อีก 150)
26/07/2562 ถึง 30/07/2562
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ (วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐)
ประชาชนทั่วไป 150 0 คน
(รับได้อีก 150)
09/08/2562 ถึง 13/08/2562
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ (วันแม่)
ประชาชนทั่วไป 150 0 คน
(รับได้อีก 150)
23/08/2562 ถึง 25/08/2562
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๒
ประชาชนทั่วไป 150 0 คน
(รับได้อีก 150)
06/09/2562 ถึง 10/09/2562
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๒
ประชาชนทั่วไป 150 0 คน
(รับได้อีก 150)
20/09/2562 ถึง 22/09/2562
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒
ประชาชนทั่วไป 150 0 คน
(รับได้อีก 150)
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ