วันที่ 21/09/2561  ถึง 23/09/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 26 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวกองแก้ว   นนทบุรี  16 สิงหาคม 2561
       2    นางสาวกมลธร   ปทุมธานี  15 สิงหาคม 2561
       3    นางสาวฉัตราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  2 สิงหาคม 2561
       4    นางสาวเขมต์ณัชญ์   กรุงเทพมหานคร  31 กรกฎาคม 2561
       5    นางสาวสุญาดา   กรุงเทพมหานคร  30 กรกฎาคม 2561
       6    นางสาวพริมา   กรุงเทพมหานคร  30 กรกฎาคม 2561
       7    นางสุขภาดา   กรุงเทพมหานคร  26 กรกฎาคม 2561
       8    นางบังอร   กรุงเทพมหานคร  26 กรกฎาคม 2561
       9    นางสาววริษฐา   กรุงเทพมหานคร  26 กรกฎาคม 2561
       10    นางสาวพิชญา   กรุงเทพมหานคร  26 กรกฎาคม 2561
       11    นางวิจิตรา   กรุงเทพมหานคร  26 กรกฎาคม 2561
       12    นางทัชชกร   กรุงเทพมหานคร  20 กรกฎาคม 2561
       13    นางนางนงลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  20 กรกฎาคม 2561
       14    นางสาวกรกมล   กรุงเทพมหานคร  13 กรกฎาคม 2561
       15    นางสาวเปรมฤดี   กรุงเทพมหานคร  22 มิถุนายน 2561
       16    นายขเตม์ชิฎ์   กรุงเทพมหานคร  10 มิถุนายน 2561
       17    นางสุนันทา   กรุงเทพมหานคร  10 มิถุนายน 2561
       18    นางสาวจุฑาทิพ   ปทุมธานี  2 มิถุนายน 2561
       19    นายกำชัย   นนทบุรี  31 พฤษภาคม 2561
       20    นางสาวอนงค์นาถ   กรุงเทพมหานคร  29 พฤษภาคม 2561
       21    นางชุดาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  18 พฤษภาคม 2561
       22    นางสาวธัญญรัตน์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       23    นางสาวปิยะดา   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       24    นางสาวภคมน   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       25    นางวรณัน   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       26    นางสาวเนาวรัตน์   ลพบุรี  28 มีนาคม 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ