ส่วนงานบริหาร

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานนโยบายและพัฒนา งานบุคลากรงานงบประมาณ งานทะเบียนและงานสารสนเทศของสถาบันและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานนโยบายและพัฒนา

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานนโยบายและพัฒนา งานบุคลากรงานงบประมาณ งานทะเบียน

กลุ่มงานบริหาร

ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน บุคลากร การบัญชี พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนารวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ทะเบียนและสารสนเทศ

ปฏิบัติงานจัดทำทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมและผู้เข้าอบรมคุณธรรมให้เป็นระบบและจัดทำเว็บไซต์ จัดทำฐานข้อมูล จัดทำทำเนียบผู้เข้ารับการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศข่าวจาก ส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในโครงการสัมมนาจัดทำยุทธศาสตร์สถาบันวิปัสสนาธุระ เ
พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร เมตตาเป็นองค์บรรยายพิเศษ
สัมมนายุทธศาสตร์สถาบันวิปัสสนาธุระ
โครงการสัมมนาจัดทำยุทธศาสตร์สถาบันวิปัสสนาธุระ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่๙
พิธีเจริญพุทธมนต์และทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศล..แด่.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
ทอดผ้าบังสกุลและมุทิตา พระราชสิทธิมุนี วิ. อายุวัฒนมงคล ๕๗ ปี
พระผู้กอปรอุ่นเอื้อเมตตา ราชทรงศรัทธาแต่งให้ สิทธิบุญสมมหา เปรียญเอก มุนีเปรื่องปราชญ์ได้ เก่งแท้ท่านเจ้าคุณ เจ้าผู้เป็นหัวหน้า
นิทรรศการ 130 ปี มจร
หนังสือแจกในงานวันรำลึกครบรอบ 130 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
วิปัสสนาจารย์ภาคสนาม
ส่วนงานบริหารสถาบันวิปัสสนาธุระ จัดกิจกรรมวิปัสสนาจารย์ภาคสนาม

ภาพกิจกรรม ส่วนงานบริหาร

กิจกรรมความเคลื่อนไหวต่าง ๆ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศประจำปี ๒๕๖๐
น ตํ มาตา ปิตา กยิรา อญฺเญ วาปิ จ ญาตกา สมฺมาปณิหิตํ เสยฺยโส นํ ตโต กเร จิตที่ตั้งไว้ถูกต้อง ทำคนให้ประเสริฐประสบผลดี
กิจกรรมที่อุโบสถกลางน้ำ
เช้าของวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะผู้เข้ารับการอบรม และเจ้าหน้าที่ โครงการหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง บตส.
ปิดโครงการปฏิบัติธรรม บตส.รุ่นที่ ๔๓
ท่านเจ้าคุณพระอาจารย์ พระราชสิทธิมุนี วิ. เป็นประธานให้โอวาท / ให้ศีล /ให้พร
บตส.43 ณ อุโบสถกลางน้ำ
เช้าของวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ กิจกรรมเดินจงกรม,สวดมนต์และใส่บาตร ของคณะผู้เข้ารับการอบรม