ส่วนงานบริหาร

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานนโยบายและพัฒนา งานบุคลากรงานงบประมาณ งานทะเบียนและงานสารสนเทศของสถาบันและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานนโยบายและพัฒนา

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานนโยบายและพัฒนา งานบุคลากรงานงบประมาณ งานทะเบียน

กลุ่มงานบริหาร

ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน บุคลากร การบัญชี พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนารวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ทะเบียนและสารสนเทศ

ปฏิบัติงานจัดทำทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมและผู้เข้าอบรมคุณธรรมให้เป็นระบบและจัดทำเว็บไซต์ จัดทำฐานข้อมูล จัดทำทำเนียบผู้เข้ารับการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศข่าวจาก ส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิปัสสนาจารย์ภาคสนาม
ส่วนงานบริหารสถาบันวิปัสสนาธุระ จัดกิจกรรมวิปัสสนาจารย์ภาคสนาม
นิทรรศการ 130 ปี มจร
หนังสือแจกในงานวันรำลึกครบรอบ 130 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
ทอดผ้าบังสกุลและมุทิตา พระราชสิทธิมุนี วิ. อายุวัฒนมงคล ๕๗ ปี
พระผู้กอปรอุ่นเอื้อเมตตา ราชทรงศรัทธาแต่งให้ สิทธิบุญสมมหา เปรียญเอก มุนีเปรื่องปราชญ์ได้ เก่งแท้ท่านเจ้าคุณ เจ้าผู้เป็นหัวหน้า
บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่๙
พิธีเจริญพุทธมนต์และทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศล..แด่.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
สัมมนายุทธศาสตร์สถาบันวิปัสสนาธุระ
โครงการสัมมนาจัดทำยุทธศาสตร์สถาบันวิปัสสนาธุระ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ในโครงการสัมมนาจัดทำยุทธศาสตร์สถาบันวิปัสสนาธุระ เ
พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร เมตตาเป็นองค์บรรยายพิเศษ

ภาพกิจกรรม ส่วนงานบริหาร

กิจกรรมความเคลื่อนไหวต่าง ๆ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศประจำปี ๒๕๖๐
น ตํ มาตา ปิตา กยิรา อญฺเญ วาปิ จ ญาตกา สมฺมาปณิหิตํ เสยฺยโส นํ ตโต กเร จิตที่ตั้งไว้ถูกต้อง ทำคนให้ประเสริฐประสบผลดี
กิจกรรมที่อุโบสถกลางน้ำ
เช้าของวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะผู้เข้ารับการอบรม และเจ้าหน้าที่ โครงการหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง บตส.
ปิดโครงการปฏิบัติธรรม บตส.รุ่นที่ ๔๓
ท่านเจ้าคุณพระอาจารย์ พระราชสิทธิมุนี วิ. เป็นประธานให้โอวาท / ให้ศีล /ให้พร
บตส.43 ณ อุโบสถกลางน้ำ
เช้าของวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ กิจกรรมเดินจงกรม,สวดมนต์และใส่บาตร ของคณะผู้เข้ารับการอบรม