รุ่น   วันที่ 6/4/2560  ถึง 20/8/2560 หลักสูตร ปฏิบัติธรรมเบื้องต้น ครั้งที่ ๒   มีผู้สมัคร 0 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร