รุ่น   วันที่ 28/7/2560  ถึง 30/7/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๐ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 14 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   นางสาวสิตานันทน์          ปทุมธานี    27 มิถุนายน 2560
       2   กัญญาณัฐ          กรุงเทพมหานคร    27 มิถุนายน 2560
       3   ยุ          สมุทรปราการ    22 มิถุนายน 2560
       4   ผ่องศรี          สมุทรปราการ    22 มิถุนายน 2560
       5   เนียม          สมุทรปราการ    22 มิถุนายน 2560
       6   สุรีย์พร          นนทบุรี    21 มิถุนายน 2560
       7   วีรนุช          นนทบุรี    21 มิถุนายน 2560
       8   พิมล          ราชบุรี    14 มิถุนายน 2560
       9   อิสรีย์          กรุงเทพมหานคร    12 มิถุนายน 2560
       10   ปราณี          ปทุมธานี    5 มิถุนายน 2560
       11   ปราณี          ปทุมธานี    5 มิถุนายน 2560
       12   เรืองชัย          พระนครศรีอยุธยา    1 มิถุนายน 2560
       13   ชรินทร์พรรณ          กรุงเทพมหานคร    22 พฤษภาคม 2560
       14   หทัยถวิล          กรุงเทพมหานคร    17 พฤษภาคม 2560