รุ่น   วันที่ 3/7/2560  ถึง 9/7/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๙ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 15 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   สุจินดา          กรุงเทพมหานคร    26 มิถุนายน 2560
       2   นาง เจริญพร          กรุงเทพมหานคร    24 มิถุนายน 2560
       3   นางสาวอลิสา          กรุงเทพมหานคร    24 มิถุนายน 2560
       4   พ.ต.ต.หญิง สมมาตร์          สระบุรี    24 มิถุนายน 2560
       5   นงนภัส          กรุงเทพมหานคร    23 มิถุนายน 2560
       6   นิศารัตน์          กรุงเทพมหานคร    23 มิถุนายน 2560
       7   ภัณฑิลา          นนทบุรี    16 มิถุนายน 2560
       8   ชันษา          กรุงเทพมหานคร    9 มิถุนายน 2560
       9   นางกัลยารัตน์          พระนครศรีอยุธยา    29 พฤษภาคม 2560
       10   น.ส. ยุภา          กรุงเทพมหานคร    11 พฤษภาคม 2560
       11   อัณณา          ตรัง    6 พฤษภาคม 2560
       12   กิตติมา          กรุงเทพมหานคร    25 เมษายน 2560
       13   น.ส. นิรอน          กรุงเทพมหานคร    28 มีนาคม 2560
       14   น.ส. สุพันวดี          กรุงเทพมหานคร    26 มีนาคม 2560
       15   นางอติภา          กรุงเทพมหานคร    26 มีนาคม 2560