รุ่น   วันที่ 26/5/2560  ถึง 28/5/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๖ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 64 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   นส.นิชาภา          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       2   ศิริเพ็ญ          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       3   นางปุรฎา          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       4   นางสาวนัชพรนภัส          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       5   นายวีรศิลป์          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       6   นายวิศรุต          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       7   นางสาวพิชญา          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       8   นางสาวปวีณ์          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       9   นายวัชรวิทย์          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       10   นายเรวัฒน์          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       11   นายณัชพล          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       12   นางสาวณัฐนิภา          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       13   นายบำรุงพล          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       14   นายชยานินทร์          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       15   นายเฉลิมพล          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       16   นางสาวเนตรชนก          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       17   นายเจษฎา          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       18   นายทัศวทัศน์          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       19   นางสาววิชุดา          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       20   นางสาวนิภาพร          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       21   สำรวล          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       22   ธีรภาพ          กรุงเทพมหานคร    23 พฤษภาคม 2560
       23   พรรณพิไล          นนทบุรี    22 พฤษภาคม 2560
       24   ณัฐกฤตา          กรุงเทพมหานคร    22 พฤษภาคม 2560
       25   ปัทฐวรรณ          กรุงเทพมหานคร    22 พฤษภาคม 2560
       26   สิบเอกเด่นชัย          กรุงเทพมหานคร    21 พฤษภาคม 2560
       27   ศิริกุล          กรุงเทพมหานคร    21 พฤษภาคม 2560
       28   ศิริเพ็ญ          กรุงเทพมหานคร    17 พฤษภาคม 2560
       29   วลัยพร          กรุงเทพมหานคร    16 พฤษภาคม 2560
       30   ศิวาพร          ปทุมธานี    16 พฤษภาคม 2560
       31   ด.ญ.พิมพ์ธัญญา          นนทบุรี    15 พฤษภาคม 2560
       32   นายปจภณ          นนทบุรี    15 พฤษภาคม 2560
       33   นางสาวณิชณาณันท์          นนทบุรี    15 พฤษภาคม 2560
       34   นางจิดาภา          นนทบุรี    15 พฤษภาคม 2560
       35   ศิริพรรณ          กรุงเทพมหานคร    13 พฤษภาคม 2560
       36   yoothana          สมุทรปราการ    13 พฤษภาคม 2560
       37   อัญชลี          กรุงเทพมหานคร    13 พฤษภาคม 2560
       38   ไชยา          กรุงเทพมหานคร    13 พฤษภาคม 2560
       39   สุริชาติ          กรุงเทพมหานคร    12 พฤษภาคม 2560
       40   น.อ.หญิง วราภรณ์          พระนครศรีอยุธยา    10 พฤษภาคม 2560
       41   นาง จงรักษ์          กรุงเทพมหานคร    10 พฤษภาคม 2560
       42   น.อ.หญิง อุไร          กรุงเทพมหานคร    10 พฤษภาคม 2560
       43   ขนิษฐา          สิงห์บุรี    9 พฤษภาคม 2560
       44   ธัญลักษณ์          นครราชสีมา    9 พฤษภาคม 2560
       45   ประเสริฐ          กรุงเทพมหานคร    8 พฤษภาคม 2560
       46   สุฐิชา          กรุงเทพมหานคร    8 พฤษภาคม 2560
       47   สุทิน          กรุงเทพมหานคร    8 พฤษภาคม 2560
       48   คณพศ          กรุงเทพมหานคร    8 พฤษภาคม 2560
       49   จิรเมศร์          กรุงเทพมหานคร    4 พฤษภาคม 2560
       50   ลิขิต          กรุงเทพมหานคร    3 พฤษภาคม 2560
       51   ธาราทิพย์          กรุงเทพมหานคร    2 พฤษภาคม 2560
       52   ศุจิตา          สมุทรสาคร    2 พฤษภาคม 2560
       53   ร.ต.อ.หญิง สมมาตร์          สระบุรี    1 พฤษภาคม 2560
       54   ประภาพร          สิงห์บุรี    28 เมษายน 2560
       55   มาลิสา          ตาก    27 เมษายน 2560
       56   กิตติมา          กรุงเทพมหานคร    25 เมษายน 2560
       57   ภัทรภณ          กรุงเทพมหานคร    23 เมษายน 2560
       58   นางสาว จิรกัญญา          กรุงเทพมหานคร    18 เมษายน 2560
       59   พัทธนันท์          กรุงเทพมหานคร    18 เมษายน 2560
       60   จุฑาพร          ปทุมธานี    18 เมษายน 2560
       61   สุนิสา          กรุงเทพมหานคร    18 เมษายน 2560
       62   ปัทมาวดี          นนทบุรี    31 มีนาคม 2560
       63   Radanut          กรุงเทพมหานคร    30 มีนาคม 2560
       64   ชัยยนันทน์          นนทบุรี    16 มีนาคม 2560