รุ่น   วันที่ 4/5/2560  ถึง 10/5/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ (ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา)   มีผู้สมัคร 4 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   นางปวีณา          กำแพงเพชร    25 กุมภาพันธ์ 2560
       2   นายบุญธรรม          กำแพงเพชร    25 กุมภาพันธ์ 2560
       3   นางสุภาพร          กำแพงเพชร    25 กุมภาพันธ์ 2560
       4   นางนงลักษณ์          กำแพงเพชร    25 กุมภาพันธ์ 2560