รุ่น   วันที่ 5/4/2560  ถึง 9/4/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 18 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   สมบูรณ์          กรุงเทพมหานคร    30 มีนาคม 2560
       2   คริษฐา          กรุงเทพมหานคร    30 มีนาคม 2560
       3   ศุภวรรณ          กรุงเทพมหานคร    30 มีนาคม 2560
       4   ยอดจุฑา          กรุงเทพมหานคร    30 มีนาคม 2560
       5   นงนุช          กรุงเทพมหานคร    30 มีนาคม 2560
       6   มิ่งขวัญ          กรุงเทพมหานคร    29 มีนาคม 2560
       7   นางดุษณีย์          กรุงเทพมหานคร    27 มีนาคม 2560
       8   ร.ต.อ.หญิง สมมาตร์          สระบุรี    25 มีนาคม 2560
       9   ชันษา          กรุงเทพมหานคร    25 มีนาคม 2560
       10   อรุณพร          กรุงเทพมหานคร    24 มีนาคม 2560
       11   นางสาวอรนุช          กรุงเทพมหานคร    16 มีนาคม 2560
       12   จิตติมา          กรุงเทพมหานคร    15 มีนาคม 2560
       13   สิรินทิพย์          กรุงเทพมหานคร    12 มีนาคม 2560
       14   พัชรี          สมุทรปราการ    12 มีนาคม 2560
       15   ชญาภา          กรุงเทพมหานคร    3 มีนาคม 2560
       16   สุชาดา          กรุงเทพมหานคร    24 กุมภาพันธ์ 2560
       17   วิไลลักษณ์          กรุงเทพมหานคร    17 กุมภาพันธ์ 2560
       18   นางสาวฉวี          กรุงเทพมหานคร    7 พฤศจิกายน 2559