ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
ปฏิบัติธรรมเบื้องต้น ครั้งที่ ๓
วันที่ปฏิบัติธรรม
7/4/2560 - 10/9/2560
(157 วัน 156 คืน)