ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
ปฏิบัติธรรมเบื้องต้น ครั้งที่ ๒
วันที่ปฏิบัติธรรม
6/4/2560 - 20/8/2560
(137 วัน 136 คืน)