ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๗ /๒๕๖๐
วันที่ปฏิบัติธรรม
7/6/2560 - 11/6/2560
(5 วัน 4 คืน)